Adatkezelési tájékoztató

Rally Café Magazin

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

LM Marketing Kft.

cégjegyzékszám: 13 09 189405
székhely: 2724 Újlengyel, József Attila utca 12.

postacím: 2724 Újlengyel, József Attila utca 12.
weboldal: www.lmmarketing.hu
e-mail cím: [email protected]
telefonszám: +36 70 333 19 30

2. Bevezetés

Jelen tájékoztató a LM Marketing Kft. által nyújtott internet útján elérhető, letölthető
szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések
(továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre
vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, illetve szolgáltatás
vonatkozásában, amelyre a LM Marketing Kft.. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

Az Adatkezelési Tájékoztató a LM Marketing Kft. által követett adatkezelési elveket és
gyakorlatot, a LM Marketing Kft. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés
célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április
27-i 2016/679. európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: adatvédelmi
rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az adatkezelés alapelvei

3.1 A LM Marketing Kft. elkötelezett a Szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók személyes
adatainak védelme iránt, ezért a LM Marketing Kft. a kezelésében lévő személyes adatokat a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó
nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással,
elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal 
összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli, a Felhasználók
magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett. Az adatkezelés során betartjuk
az adatvédelmi rendelet által megfogalmazott alapelveket: jóhiszeműség, a tisztesség és
az átláthatóság.

3.2 A LM Marketing Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlenek, a cél elérésére alkalmasak, ezért weboldalunk által
nyújtott szolgáltatásaink keretében jelen tájékoztató 4. pontjában részletezett személyes
adatokat kezeljük. Az egyes Szolgáltatások igénybevétele során az adott szolgáltatáshoz
kapcsolódó adatkezeléshez minden egyes esetben egyedi hozzájárulást kérünk. (Ennek
megfelelően az általunk kezelt személyes adatok adatkezelésének jogalapja az
adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, ügyfelek
esetében emellett az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
szerződés teljesítése.) Amennyiben az adott adatkezelési hozzájárulást Ön nem adja
meg, az szolgáltatás igénybevétele, illetve a szolgáltatás részeként biztosított tartalom
elérése megtagadható.

3.3 A LM Marketing Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé
tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Ennek
érdekében a LM Marketing Kft. a személyes adatokat az iparági gyakorlatoknak megfelelően
tárolja szerverein és tárhelyein, az illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása
érdekében többszörös autentikációs eljárásokat alkalmaz.

3.4 Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítóját illetve hiányának indokát jelen
tájékoztatóban illetve weboldalunkon feltüntetjük.
NAIH azonosító: igénylés alatt.

4. Az adatkezelések célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja és időtartama

4.1 Hírlevél szolgáltatás

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés
célja)

• Név / Becenév
A kiküldött hírlevelek személyessé tételéhez szükséges.
• E-mail cím
Az a cím, amelyre hírlevelünket megküldjük, illetve amelyen keresztül tartjuk a
kapcsolatot Önnel.

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatainak kezelése az
érintett természetes személy önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelést az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja teszi számunkra lehetővé.

4.1.3 Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatait a hírlevél
feliratkozás megszüntetését követő 30 napig kezeljük. A hozzájárulás
a [email protected] e-mail címre küldött levelében, illetve a postacímünkre küldött
levélben bármikor visszavonható, a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat. Ebben
az esetben adatait legfeljebb 30 napon belül töröljük.

4.2 Weboldalunk böngészéséhez kapcsolódó adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Honlapunk megfelelő működéséhez sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak
– nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek
és internetszolgáltatók is teszik.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos
ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet
és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell
azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az
egyik lapról átnavigál egy másikra. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan
információkat rögzítenek (demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, preferenciák).
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a
felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes
értékű. A cookie-kat a felhasználó törölheti a számítógépéről. A cookie-k alkalmazásával
a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör
információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján). Mivel a cookie-k
alkalmazása a felhasználó beállításának függvénye, az adatkezelés jogalapja ebben az 
esetben is az önkéntes hozzájárulás, amelyre az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja ad lehetőséget.
Az adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait
működtető technikai megoldások összessége (a továbbiakban: a rendszerek)
működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. Ezek: a felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ide tartozik a felhasználó IP-címe, az általa használt operációs
rendszer és böngészőprogram azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a
felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a
látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a
felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Ezen adatok adatkezelésére az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja biztosít lehetőséget, miszerint az adatkezelő saját jogos érdekére
tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve
jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében van mód az adatkezelésre. Az adatokat
statisztikai célra is használjuk. Az automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok
kapcsán a LM Marketing Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb
személyes adatokkal – jogszabályban kötelezővé tett eseteket kivéve – ne legyenek
összekapcsolhatók. Az adatkezelés időtartama 24 hónap.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az
érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.2.3 Az adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 1 év.

4.3 A weboldalon történő űrlapkitöltéshez kapcsolódó adatkezelés

4.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés
célja)

A weboldalon lehetőség van a LM Marketing Kft. -vel történő kapcsolatfelvételre. A
kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok a következők:

• Név
Az Önnel való kapcsolatfelvétel személyessé tételéhez szükséges.

• E-mail cím
Az a cím, amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot Önnel.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatok
kezelése során az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (adatvédelmi
rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

4.3.3 Az adatkezelés időtartama

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén az adatait a szerződéses
kapcsolat létrejöttéig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel évét követő év végéig.

4.4. Egyéb megkeresések (online és telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok)

Azon természetes személyek által küldött e-mailek esetén, akik nem állnak szerződéses
jogviszonyban a LM Marketing Kft. -vel, nem iratkoztak fel hírlevélre, aLM Marketing Kft. az email
címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha
a jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, e jogos érdekének
fennállásáig. A természetes személy által megadott telefonszámra ugyanezen
rendelkezést alkalmazzuk.

4.5. Szerződéses partnereink személyes adatainak kezelése

A szerződéses partnereink személyes adatai közül a szerződések létrejötte, módosítása,
teljesítése céljából (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) kezeljük a
nyilvános céginformációk között szereplő adatokat, valamint a kapcsolattartók nevét, email
címét, telefonszámát. A kapcsolattartó személyek adatainak kezelését – a partnerrel
való kapcsolattartás céljára – jogos érdeken alapulva kezeljük (adatvédelmi rendelet 6.
cikk (1) bekezdés f) pont).

Ezen személyes adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnését követően az elévülési
idő végéig, amennyiben az adatokat számviteli bizonylatok tartalmazzák, 8 évig kezeljük.

4.6. Szerződéses partnereink ügyfeleinek személyes adatainak kezelése

Szerződéseink teljesítése érdekében kezeljük partnereink

• partnereink ügyfeleinek nevét/becenevét és e-mail címét hírlevelek kiküldéséhez,
• facebook oldalkedvelőinek nevét, és a Facebook által nyilvántartott személyes
adatait,
• webshop vásárlóinak, más szolgáltatást megrendelőinek személyes adatait (név, email
cím, telefonszám, cím, jelszó).

Ezen adatkezelések esetében partnereink felelőssége, hogy a szolgáltatásunk
igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé
tett személyes adat kezeléséhez (pl. a szerződéses partner vagy az ő ügyfele által
generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását
jogszerűen beszerezte. A hírlevélre feliratkozók adatait a hírlevélről történő leiratkozásig,
a facebook oldal kedvelőinek adatait a kedvelés visszavonásáig, a webáruházi vásárlások
adatait a vásárlást követő 1 hónapig kezeljük.

4.7 Felelősségvállalás

A LM Marketing Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Ez azt jelenti, hogy a felhasználó a szerződéskötés, a regisztráció, a hírlevélre történő
feliratkozás során megadott személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal
azért, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak
megfelelnek, a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt
belépésekkel, megrendelésekkel, hírlevél feliratkozásokkal összefüggő mindennemű
felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat
megadta.

Amennyiben a személy a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a LM Marketing Kft. jogosult
a jogsértő személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. A LM Marketing Kft. ilyen esetben
minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a LM Marketing Kft. azon alkalmazottjai férhetnek
hozzá, akik feladat ellátásához az szükséges. Cégünk munkatársain felül külső
közreműködőket veszünk igénybe. Ők a saját adatvédelmi szabályzatuk alapján kezelik a
személyes adatokat. A LM Marketing Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében,
hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak
megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen
tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

• A számviteli bizonylatokat cégünk a kiállítást követően átadja a könyvelőirodának,
• A weboldalon megrendelt termékeket kiszállító futárcégnek pedig megadjuk a
szállításhoz szükséges személye adatokat (név, cím, e-mail cím és telefonszám).
• Hírlevelek esetén azok kiküldéséhez külső szolgáltatót veszünk igénybe (Mailchimp
INC. A hírlevél kiküldéséhez megadjuk az Ön által megadott nevet/becenevet és email
címet.
• Cégünk működése során CRM rendszert használunk, a CRM rendszerben pedig az
Ön által megadott nevet, e-mail címet, telefonszámot, cégnevet, ügyfélazonosítót
használjuk.
• Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső
szolgáltatókkal működünk együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó
IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP
cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben
vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre
történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával
biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák
készítését. Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a
felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával
pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által
elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján
történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására
nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi
tájékoztatóik szerint kezelik. Az általunk igénybe vett szolgáltatók: a Google
Analytics, a Google Adwords, a Facebook Business, a Google AdSense.

Az általunk kezelt személyes adatokat – a fent megjelölt közreműködő szervezeteken túl
– nem adjuk át harmadik személynek, kivéve, ha azt valamilyen jogszabály kifejezetten
elő nem írja azt cégünk részére (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, közigazgatási hatóság, illetve jogszabály alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az
adatkezelőt).

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel nem állunk szerződéses jogviszonyban,
azonban ettől függetlenül is a weboldalhoz / szolgáltatásokhoz – akár a felhasználó 
közreműködése (pl. egyéni fiókjának a szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –
hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a weboldalon folytatott felhasználói
aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső
szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó
azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:
Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., Linkedin Co., Twitter International
Company., Viber Media LLC, YouTube LLC. E külső szolgáltatók a személyes adatokat
saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

A LM Marketing Kft. az Ön által megadott adatokat alvállalkozói szerverein, illetve azok
tárhelyén tárolja. Cégünk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes
adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Így például a tárhelyein tárolt személyes adatokhoz való
hozzáférést Cégünk naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes
adataihoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint járunk el.

6. Az érintett természetes személyek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy
tájékoztassuk:

• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük,
• a LM Marketing Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A LM Marketing Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2 A hozzáféréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhet visszajelzést arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult
arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy

• milyen személyes adatát,
• milyen adatkezelési cél miatt,
• mennyi ideig
• kezeljük,
• kik az adatkezelés címzettjei, akik számára az adat továbbításra kerül,
• ha nem Ön adta meg az adatokat, akkor milyen forrásból jutottunk hozzá,
• mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt.

A fentieken felül Ön kérelmezheti, hogy adatait helyesbítsük, töröljük, kezelésüket
korlátozzuk, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A hozzáféréshez való jog keretében kérésére az általunk kezelt személyes adatainak
másolatát rendelkezésére bocsátjuk (az első példányt ingyenesen, a további másolatok
esetén költségeink megtérítését kérjük Öntől).

A LM Marketing Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a LM Marketing Kft. módosítsa (helyesbítse vagy hiányos adat esetén egészítse ki) valamely személyes
adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).

A LM Marketing Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4 A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Cégünktől a
személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a LM Marketing Kft. abban az esetben
utasítja el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a LM Marketing Kft. az Ön kérelmét
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog gyakorlását jelenti, ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját jelentő
hozzájárulását, leiratkozik a hírlevélről, megszünteti felhasználói fiókját, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törlési jogot Ön abban az esetben is gyakorolhatja,
ha

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely célból cégünk
kezelte,
• tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan elsőbbséget élvező ok, ami indokolná
a további adatkezelést,
• személyes adatait jogellenesen kezelnénk,
• a személyes adatot a LM Marketing Kft. -re alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
• személyes adatainak gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.4 A korlátozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes
adatait a LM Marketing Kft. korlátozza. A Korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt
indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Személyes adatok korlátozása esetén
azokat csak tároljuk, más adatkezelési műveletre nincs lehetőségünk. Az adatkezelés
korlátozását Ön akkor kérheti, ha

• vitatva a személyes adatok pontosságát (a korlátozás időtartama alatt lehetőségünk
van felülvizsgálni az adatok pontosságát),
• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
• már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Ön jogi igényei
előterjesztéséhez, érvényesítéséthez vagy védelméhez kéri,
• Ön tiltakozik az ellen, hogy a LM Marketing Kft. jogos érdeke alapján kezelje az
adatokat (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a jogos érdek
megállapítást nem nyer).

6.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés
ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag aLM Marketing Kft. vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező
adatkezelés esetét.

Ha a LM Marketing Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó
személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést törvény rendelte el, az adatkezelő a
Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az
adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.

Az adatok törlésére az elévülési idő lejártát, számviteli bizonylat esetén 8 év elteltével
kerül sor.

6.7. Hordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt,
számítógéppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat más
adatkezelőnek továbbítsa.

6.8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétel, kérelem, panasz benyújtására az 1. pontban
meghatározott e-mail címen, illetve postacímen biztosítunk lehetőséget. A LM Marketing Kft.
adatkezelésével kapcsolatban az érintett természetes személyek a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) hatósági eljárást kezdeményezhetnek (elnök:
dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., [email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu, levelezési cím: 1530
Budapest, Pf. 5.), illetve bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben az érintett személy
bírósághoz fordul, dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt indítja meg.

7. Egyéb rendelkezések

Jelent tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Jelen tájékoztató 2018. május 24-től hatályos.

Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy fokozza a felhasználói élményt. Elfogadom Adatkezelési tájékoztató